Servis i rezervne delove osigurava ovlašćeni zastupnik za Srbiju.
Neispravni uređaj možete odneti direktno u ovlašćeni servis ili ga poslati nama nakon čega ćemo ga mi proslediti u ovlašteni servis.
UKOLIKO ŠALjETE REKLAMACIJU KOD NAS
Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun koji ste dobili od nas prilikom online kupovine. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.
Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.
Ukoliko imate reklamaciju molimo Vas da uz poslati proizvod popunite i ovaj dokument i pošaljete nam na mail, ili odšampate i dostavite uz proizvod… kako bi dobili broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.
Nakon toga redrobot.rs šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije.
Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo Vas obavestiti o reklamaciji.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od minimum 15 dana a najduže 30 dana od dana podnošenja reklamacije, u skladu sa vašim zahtevom.
Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, mi vraćamo na Vašu adresu bez troškova dostave.
Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku.
Nakon isteka tog perioda redrobot.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje.
Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisera.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane redrobot-a potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.
Spisak servisera isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
U garanciju ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili strošenosti uređaja.
Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba proveriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće delove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka molimo Vas da nas obavestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku 48 sati od preuzimanja kupljene robe.
Naknadne reklamacije na nedostatke sadržaja ne možemo uvažiti.