OPŠTI GARANTNI USLOVI
Prema Zakonu o zaštiti potrošača, garancijom se smatra svaka izjava, kojom se daje obećanje u vezi sa proizvodom i pravno je obavezujuća, pod uslovima koji su navedeni u izjavi, kao i prilikom oglašavanja tog proizvoda. Uz svaki kupljeni proizvod potrošač dobija overen garantni list. Dužina i uslovi garancije zavise isključivo od ovlašćenog uvoznika (servisa). Garantni list je validan od dana overe potpisom i pečatom garantnog lista, računa ili otpremnice. Preporučujemo da se potrošač dobro upozna sa uslovima garancije koje pruža proizvođač i sa uslovima i načinima servisiranja kod ovlašćenih servisa.

Garantni list može biti u pisanom ili elektronskom obliku i sadrži sve podatke iz garancije. Garancija se odnosi isključivo na ispravnost proizvoda, ali ne i na njihovu funkcionalnost ili kompatibilnost sa drugim proizvodima, jer se podrazumeva da je potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvodi zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Podsećamo da svako nepravilno i nestručno rukovanje, nepropisno održavanje, korišćenje neodgovarajućeg potrošnog materijala i intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa znače gubitak garancije.

Preporučujemo da sačuvate orginalnu ambalažu radi lakšeg transporta na servis ukoliko je potrebno.

GARANCIJA NA IT  I OSTALU ELEKTRONSKU OPREMU
RedRobot.rs je odgovoran na nesaobraznost robe navedene u ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača za Artikle.

Ukoliko je garantni rok na proizvod duži od 2 (dve) godine, to je posebno naznačeno na garantnom listu za dati proizvod ili na našem sajtu.

Svakako nas možete kontaktirati ukoliko imate neke nejasnoće.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon preuzimanja kupljenih proizvoda, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koji preuzima, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane RedRobot-a

REŠAVANjE REKLAMACIJE

Reklamacije na proizvode kupljene preko našeg sajta možete da izjavite elektronskim putem na email adresu: reklamacije@redrobot.rs ili preko broja telefona: 065 44 30-789 Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite proizvode na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom.

Po prijemu reklamacijeelektronskim putem ćemo Vas obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je onazavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 45 dana od dana podnošenja reklamacije.

OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI POSLE ISTEKA ZAKONSKOG ROKA
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe u trajanju od (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Mi Vam svakako stojimo na raspolaganju i nakon isteka zakonskog roka kao vid pomoći.